[RETOUR]

Dohodnuté ceny a podmienky prepravy dopravcu so zasielate?om tovaru

Za poistenie prepravovanej zásielky v zmysle CMR zodpovedá dopravca.
Dopravca berie na vedomie, že bez písomného súhlasu prepravcu nebude vykonáva? žiadne dopl?ovanie /dokladanie/ prepravovaného tovaru nad rámec dohodnutý v prepravnej zmluve. Písomný súhlas je i súhlas vyjadrený prostredníctvom faxu alebo e-mailu.
Cena, ktorá je uvedená v tejto prepravnej zmluve je kompletná a zah??a všetky poplatky napr. i za ?akanie pri nakládke a vykládke do 24 hod., a pod.
Dopravca sa zaväzuje, že v prípade prekážky, ktorá vznikne na jeho strane a napr. problémy s pristavením vozidla na nakládku v dohodnutom ?ase, vyrieši ich tak, že zabezpe?í na vlastné náklady náhradné vozidlo. Ak dopravca túto povinnos? nesplní, má prepravca právo na zaplatenie zo strany dopravcu zmluvnej pokuty vo výške 331.93,- EUR za každý takýto prípad. Zaplatením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté nároky prepravcu na úhradu vzniknutej škody z tohto titulu.
Ú?astníci sa dohodli, že dopravca nebude priamo nadväzova? s adresátmi zásielky svoje obchodné kontakty, ani nebude propagova? iného prepravcu. V prípade ak prepravca zistí porušenie tejto povinnosti zo strany dopravcu, prípadne jeho vodi?ov, zaplatí dopravca za každý zistený prípad prepravcovi zmluvnú pokutu vo výške 33 000,- EUR.
Ak prepravca poruší hociktorú dohodu uvedenú v prepravnej zmluve alebo v týchto podmienkach, zaväzuje sa zaplati? prepravcovi všetky náklady, poplatky a škody, ktoré vzniknú v prí?innej súvislosti s nedodržaním, alebo porušením uvedených dohôd.
Dopravca sa zaväzuje, že bude okamžite informova? prepravcu o všetkých problémoch, ktoré mu s dohodnutou prepravou nastanú napr. oneskorenie nakládky, nestihnutie termínu vykládky a pod. Dopravca zabezpe?í, aby vodi?i mali vždy k dispozícii mobilný telefón s aktívnym roamingom.
Každé zdržanie zásielky, ktoré bráni v?asnému naloženiu, ?i vyloženiu je dopravca povinný oznámi? bezodkladne na ?. +421 914 230 769.
Dopravca sa zaväzuje informova? každé ráno v ?ase od 8:00 hod. do 8:30 hod. a každé poobedie v ?ase od 15:00 hod. do 15:30 hod. polohu vozidla so zásielkou.
Dopravca resp. jeho vodi? zodpovedá za zabezpe?enie tovaru pri nakládke tak, aby po?as prepravy neprišlo k jeho poškodeniu. Vodi? je povinný skontrolova? po?et prepravovaných jednotiek tovaru. V prípade, ak tovar bude poškodený po?as prepravy, alebo bude chýba? po?et prepravovaných jednotiek, takto vzniknutú škodu bude v plnej výške plati? dopravca prepravcovi v lehote do 10 dní od doru?enia vyú?tovania škody dopravcovi.
Preukázate?né škody a dohodnuté zmluvné pokuty môže prepravca odráta? pri úhrade z dohodnutej ceny za prepravu.
Zmeny a doplnky k prepravnej zmluve je možné robi? iba písomnou formou ako o?íslovaný doplnok, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia ú?astníkov.
Žiadame o spätné potvrdenie tejto prepravnej zmluvy a týchto podmienok na faxové ?íslo +421 2 44 63 25 37.
V prípade, ak do 24H. neobdržíme od dopravcu pripomienky k tejto zmluve, považujeme, že súhlasí so všetkými skuto?nos?ami uvedenými v tejto zmluve a zmluvu považujeme za platne uzatvorenú vrátane týchto podmienok.
Ú?astníci sa dohodli, že dopravca bude fakturova? prepravu do 7 dní od jej realizácie. Splatnos? faktúry je 60 dní po obdržaní Vašej faktúry spolu s originálom CMR a s udaním ?. prepravnej zmluvy.
CMR-ka musí obsahova? pe?iatku a podpis príjemcu, v prípade, že pe?iatkou CMR-ka opatrená by? nemôže, musí by? CMR-ka potvrdená podpisom, zrete?ným menom a priezviskom preberajúceho a ?íslom identifika?ného preukazu.
Nedodržaním lehoty fakturovania prepravy má prepravca právo na krátenie úhrady dohodnutej ceny za prepravu až do výšky 20%.
Dohodnuté ceny a podmienky prepravy dopravca je povinný

[RETOUR]